• مديريت سايت
  ويزيت رايگان توسط پزشك عمومي از محرومين روستاهاي شهرستان گنبدكاووس
  توزيع سم جهت پيشگيري از انتقال امراض مشترك دام و طيور و انسان در شهرستان گنبد
  برگزاري جلسه استاني كارگروه اقتصاد مقاومتي بسيج سازندگي سپاه نينوا استان گلستان
  بيش از 277 گروه جهادي در سطح استان به مناطق محروم اعزام كرديم
  اقتصاد مقاومتي
  جلسه استاني كارگروه اقتصاد مقاومتي بسيج
  برگزاري جلسه استاني كارگروه اقتصاد مقاومتي بسيج سازندگي سپاه نينوا استان گلستان
  برگزاري جلسه استاني كارگروه اقتصاد مقاومتي بسيج سازندگي سپاه نينوا استان گلستان با محوريت بررسي طرح هاي ...
  اردوهاي جهادي
  اردوي جهادگران بسيج دانش آموزي بندرتركمن
  اردوي يكروزه دانش آموزان جهادگربسيج دانش آموزي بندرتركمن با هدف كمك به كشاورزان محروم در روستاي سيجوال ...
  محروميت زدايي
  با حضور در روستاهاي محروم شهرستان گنبد با همكاري بسيج سازندگي شهرستان
  ويزيت رايگان توسط پزشك عمومي از محرومين روستاهاي شهرستان گنبدكاووس
  ويزيت رايگان توسط پزشك عمومي از محرومين روستاي سلمان فارسي1و2 و روستاهاي ابوذر1،2،3 و روستاي قورپلجه و توحيد1و2. ...
  تازه ها
  استان ها