یکشنبه 1399/08/11 - 13:37 golestan-admin

نشست ارکان مجمع گروه جهادی /فرهنگ سازی و ایده پردازی در گروه های جهادی در جهش تولید

به گزارش مد فرهنگی بسیج سازندگی سپاه نینوا؛ نشست ارکان مجمع جهادی استان در راستای جهش تولید و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ویروس کرونا برگزار شد.

http://uupload.ir/files/pe2q_999999999999999999.jpghttp://uupload.ir/files/pe2q_999999999999999999.jpghttp://uupload.ir/files/pe2q_999999999999999999.jpg