دوشنبه 1399/10/08 - 10:46

گفتنی است این پروژه درمانی در ۵ طبقه با مساحت ۷۵۰۰ متر در شهرستان گرگان در حال ساخت است