شنبه 1399/07/19 - 12:36

🔻این نشست به منظور بررسی ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچه برون در حال برگزاری است